HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA


CUỘC ĐỜI VÀ ĐẠO NGHIỆP CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA Ở TRUNG QUỐC.
Tác Giả: Vạn Phật Thánh Thành.
Người Đọc: Hùng Thanh, Ngọc Mỹ, Thy Mai, Huy Hồ.
Nhà Xuất Bản: Trung Tâm Diệu Pháp Âm.


01. Lời Mở Đầu.
02. Chương 01: Thơ Ấu Cùng Sinh Ngộ - Từ Lúc Sơ Sinh Đến 12 Tuổi (1918 - 1929).
03. Chương 02: Phần 01 - Cầu Đạo Cùng Tiến Học - Từ 12 Đến 18 Tuổi (1929 - 1935).
04. Chương 02: Phần 02 - Cầu Đạo Cùng Tiến Học - Từ 12 Đến 18 Tuổi (1929 - 1935).
05. Chương 02: Phần 03 - Cầu Đạo Cùng Tiến Học - Từ 12 Đến 18 Tuổi (1929 - 1935).
06. Chương 03: Phần 01 - Tân Hiếu Cùng Xuất Gia - Từ 18 Đến 23 Tuổi (1935 - 1940).
07. Chương 03: Phần 02 - Tân Hiếu Cùng Xuất Gia - Từ 18 Đến 23 Tuổi (1935 - 1940).
08. Chương 03: Phần 03 - Tân Hiếu Cùng Xuất Gia - Từ 18 Đến 23 Tuổi (1935 - 1940).
09. Chương 04: Phần 01 - Du Hóa Cùng Ở Chùa - Từ 22 Đến 28 Tuổi (1940 - 1946).
10. Chương 04: Phần 02 - Du Hóa Cùng Ở Chùa - Từ 22 Đến 28 Tuổi (1940 - 1946).
11. Chương 04: Phần 03 - Du Hóa Cùng Ở Chùa - Từ 22 Đến 28 Tuổi (1940 - 1946).
12. Chương 04: Phần 04 - Du Hóa Cùng Ở Chùa - Từ 22 Đến 28 Tuổi (1940 - 1946).
13. Chương 04: Phần 05 - Du Hóa Cùng Ở Chùa - Từ 22 Đến 28 Tuổi (1940 - 1946).
14. Chương 04: Phần 06 - Du Hóa Cùng Ở Chùa - Từ 22 Đến 28 Tuổi (1940 - 1946).
15. Chương 04: Phần 07 - Du Hóa Cùng Ở Chùa - Từ 22 Đến 28 Tuổi (1940 - 1946).
16. Chương 04: Phần 08 - Du Hóa Cùng Ở Chùa - Từ 22 Đến 28 Tuổi (1940 - 1946).
17. Chương 04: Phần 09 - Du Hóa Cùng Ở Chùa - Từ 22 Đến 28 Tuổi (1940 - 1946).
18. Chương 04: Phần 10 - Du Hóa Cùng Ở Chùa - Từ 22 Đến 28 Tuổi (1940 - 1946).
19. Chương 05: Phần 01 - Du Phương Cùng Tham Học - Từ 29 Đến 32 Tuổi (1946 - 1949).
20. Chương 05: Phần 02 - Du Phương Cùng Tham Học - Từ 29 Đến 32 Tuổi (1946 - 1949).
21. Chương 05: Phần 03 - Du Phương Cùng Tham Học - Từ 29 Đến 32 Tuổi (1946 - 1949).
22. Chương 05: Phần 04 - Du Phương Cùng Tham Học - Từ 29 Đến 32 Tuổi (1946 - 1949)

Trở Lại Đầu Trang