HÒA THƯỢNG THÍCH DUY LỰC


GÓP NHẶT LỜI PHẬT TỔ.
Nguyên Tác: Hòa Thượng Thích Duy Lưc.
Người Đọc: Chiếu Thành, Thy Mai, Huy Hồ.
Nhà Xuất Bản: Trung Tâm Diệu Pháp Âm.


01. Góp Nhặt Lời Phật Tổ Và Thánh Hiền.
02. Trích Trong Phật Học Và Tôn Giáo Của Nhân Loại.
03. Duy Tâm Quyết Đại Tạng.
04. Ba Lần Cảnh Cáo Khi Sắp Nhập Niết Bàn Của Phật Thích Ca.
05. Công Án Của Phật Thích Ca Và Tổ Đạt Ma.
06. Công Án Của Tổ Đạt Ma.
07. Bá Trượng Quản Lưc Và Ngữ Lực.
08. Bá Trượng Quản Lưc 01.
09. Bá Trượng Quản Lưc 02.
10. Bá Trượng Quản Lưc 03.
11. Bá Trượng Ngữ Lực.
12. Truyền Tâm Pháp Yếu 01.
13. Truyền Tâm Pháp Yếu 02.
14. Truyền Tâm Pháp Yếu 03.

Trở Lại Đầu Trang