HÒA THƯỢNG THÍCH TRÍ TỊNH


KINH HOA NGHIÊM - TẬP 01.
Hán Dịch: Sa Môn Thật Xoa Nan Đà.
Việt Dịch: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh.
Người Đọc: Đức Uy, Kim Phượng, Thy Mai, Huy Hồ.
Nhà Xuất Bản: Trung Tâm Diệu Pháp Âm.


01. Lời Nói Đầu
02. Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm 01.
03. Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm 02.
04. Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm 03.
05. Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm 04.
06. Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm 05.
07. Phẩm Thế Chủ Diệu Nghiêm 06.
08. Phẩm Như Lai Hiện Tướng 01.
09. Phẩm Như Lai Hiện Tướng 02.
10. Phẩm Phổ Hiền Tam Muội.
11. Phẩm Thế Giới Thành Tựu.
12. Phẩm Hoa Tạng Thế Giới 01.
13. Phẩm Hoa Tạng Thế Giới 02.
14. Phẩm Hoa Tạng Thế Giới 03.
15. Phẩm Tỳ Lô Giá Na.
16. Phẩm Như Lai Danh Hiệu.
17. Phẩm Tứ Thánh Đế.
18. Phẩm Quang Minh Giác.
19. Phẩm Bồ Tát Vấn Minh.
20. Phẩm Tịnh Hạnh.
21. Phẩm Hiền Thủ 01.
22. Phẩm Hiền Thủ 02.
23. Phẩm Thăng Tu Di Sơn Đảnh.
24. Phẩm Tu Di Đánh Lễ Tán.
25. Phẩm Thập Trụ.
26. Phẩm Phạm Hạnh.
27. Phẩm Sơ Phát Tâm Công Đức.
28. Phẩm Minh Pháp.
29. Phẩm Thăng Dạ Ma Thiên Cung.
30. Phẩm Dạ Ma Cung Kệ Tán.
31. Phẩm Thập Hạnh 01.
32. Phẩm Thập Hạnh 02.

Trở Lại Đầu Trang