HÒA THƯỢNG THÍCH TRÍ TỊNH


KINH HOA NGHIÊM - TẬP 02.
Hán Dịch: Sa Môn Thật Xoa Nan Đà.
Việt Dịch: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh.
Người Đọc: Đức Uy, Kim Phượng, Thy Mai, Huy Hồ.
Nhà Xuất Bản: Trung Tâm Diệu Pháp Âm.


01. Phẩm Vô Tận Tạng.
02. Phẩm Thăng Đâu Suất Thiên Cung.
03. Phẩm Đâu Suất Kệ Tán.
04. Phẩm Thập Hồi Hướng 01.
05. Phẩm Thập Hồi Hướng 02.
06. Phẩm Thập Hồi Hướng 03.
07. Phẩm Thập Hồi Hướng 04.
08. Phẩm Thập Hồi Hướng 05.
09. Phẩm Thập Hồi Hướng 06.
10. Phẩm Thập Hồi Hướng 07.
11. Phẩm Thập Hồi Hướng 08.
12. Phẩm Thập Hồi Hướng 09.
13. Phẩm Thập Hồi Hướng 10.
14. Phẩm Thập Hồi Hướng 11.
15. Phẩm Thập Hồi Hướng 12.
16. Phẩm Thập Hồi Hướng 13.
17. Phẩm Thập Hồi Hướng 14.
18. Phẩm Thập Địa 01.
19. Phẩm Thập Địa 02.
20. Phẩm Thập Địa 03.
21. Phẩm Thập Địa 04.
22. Phẩm Thập Địa 05.
23. Phẩm Thập Địa 06.
24. Phẩm Thập Địa 07.
25. Phẩm Thập Địa 08.

Trở Lại Đầu Trang