HÒA THƯỢNG THÍCH TRÍ TỊNH


KINH HOA NGHIÊM - TẬP 03.
Hán Dịch: Sa Môn Thật Xoa Nan Đà.
Việt Dịch: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh.
Người Đọc: Đức Uy, Kim Phượng, Thy Mai, Huy Hồ.
Nhà Xuất Bản: Trung Tâm Diệu Pháp Âm.


01. Phẩm Thập Định 01.
02. Phẩm Thập Định 02.
03. Phẩm Thập Định 03.
04. Phẩm Thập Định 04.
05. Phẩm Thập Thông.
06. Phẩm Thập Nhẫn.
07. Phẩm A Tăng Kỳ.
08. Phẩm Thọ Lượng.
09. Phẩm Chư Bồ Tát Trụ Xứ.
10. Phẩm Bất Tư Nghị Pháp 01.
11. Phẩm Bất Tư Nghị Pháp 02.
12. Phẩm Như Lai Thập Thân Tướng Hải.
13. Phẩm Như Lai Tùy Hảo Quang Minh Công Đức.
14. Phẩm Phổ Hiền Hạnh.
15. Phẩm Như Lai Xuất Hiện 01.
16. Phẩm Như Lai Xuất Hiện 02.
17. Phẩm Như Lai Xuất Hiện 03.
18. Phẩm Như Lai Xuất Hiện 04.
19. Phẩm Ly Thế Gian 01.
20. Phẩm Ly Thế Gian 02.
21. Phẩm Ly Thế Gian 03.
22. Phẩm Ly Thế Gian 04.
23. Phẩm Ly Thế Gian 05.
24. Phẩm Ly Thế Gian 06.
25. Phẩm Ly Thế Gian 07.
26. Phẩm Ly Thế Gian 08.
27. Phẩm Ly Thế Gian 09.
28. Phẩm Ly Thế Gian 10.

Trở Lại Đầu Trang