HÒA THƯỢNG THÍCH TRÍ TỊNH


KINH HOA NGHIÊM - TẬP 04.
Hán Dịch: Sa Môn Thật Xoa Nan Đà.
Việt Dịch: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh.
Người Đọc: Đức Uy, Kim Phượng, Thy Mai, Huy Hồ.
Nhà Xuất Bản: Trung Tâm Diệu Pháp Âm.


01. Phẩm Nhập Pháp Giới 01.
02. Phẩm Nhập Pháp Giới 02.
03. Phẩm Nhập Pháp Giới 03.
04. Phẩm Nhập Pháp Giới 04.
05. Phẩm Nhập Pháp Giới 05.
06. Phẩm Nhập Pháp Giới 06.
07. Phẩm Nhập Pháp Giới 07.
08. Phẩm Nhập Pháp Giới 08.
09. Phẩm Nhập Pháp Giới 09.
10. Phẩm Nhập Pháp Giới 10.
11. Phẩm Nhập Pháp Giới 11.
12. Phẩm Nhập Pháp Giới 12.
13. Phẩm Nhập Pháp Giới 13.
14. Phẩm Nhập Pháp Giới 14.
15. Phẩm Nhập Pháp Giới 15.
16. Phẩm Nhập Pháp Giới 16.
17. Phẩm Nhập Pháp Giới 17.
18. Phẩm Nhập Pháp Giới - Phần Sau 01.
19. Phẩm Nhập Pháp Giới - Phần Sau 02.
20. Phẩm Nhập Pháp Giới - Phần Sau 03.
21. Phẩm Nhập Pháp Giới - Phần Sau 04.
22. Phẩm Nhập Pháp Giới - Phần Sau 05.
23. Phẩm Nhập Pháp Giới - Phần Sau 06.
24. Phẩm Nhập Pháp Giới - Phần Sau 07.
25. Phẩm Nhập Pháp Giới - Phần Sau 08.
26. Phẩm Nhập Pháp Giới - Phần Sau 09.
27. Phẩm Nhập Pháp Giới - Phần Sau 10.
28. Phẩm Nhập Pháp Giới - Phần Sau 11.
29. Phẩm Nhập Pháp Giới - Phần Sau 12.
30. Phẩm Nhập Pháp Giới - Phần Sau 13.
31. Phẩm Nhập Pháp Giới - Phần Sau 14.
32. Phẩm Nhập Bất Tư Nghì Giải Thoát Cảnh Giới Phổ Hiền Hạnh Nguyện.

Trở Lại Đầu Trang