KINH ĐIỂN PHẬT GIÁO

KINH HOA NGHIÊM - TẬP 01.
Hán Dịch: Sa Môn Thật Xoa Nan Đà.
Việt Dịch: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh.
Người Đọc: Đức Uy, Kim Phượng, Thy Mai, Huy Hồ.
Nhà Xuất Bản: Trung Tâm Diệu Pháp Âm.


KINH HOA NGHIÊM - TẬP 02.
Hán Dịch: Sa Môn Thật Xoa Nan Đà.
Việt Dịch: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh.
Người Đọc: Đức Uy, Kim Phượng, Thy Mai, Huy Hồ.
Nhà Xuất Bản: Trung Tâm Diệu Pháp Âm.


KINH HOA NGHIÊM - TẬP 03.
Hán Dịch: Sa Môn Thật Xoa Nan Đà.
Việt Dịch: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh.
Người Đọc: Đức Uy, Kim Phượng, Thy Mai, Huy Hồ.
Nhà Xuất Bản: Trung Tâm Diệu Pháp Âm.


KINH HOA NGHIÊM - TẬP 04.
Hán Dịch: Sa Môn Thật Xoa Nan Đà.
Việt Dịch: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh.
Người Đọc: Đức Uy, Kim Phượng, Thy Mai, Huy Hồ.
Nhà Xuất Bản: Trung Tâm Diệu Pháp Âm.


KINH NHÂN QUẢ BA ĐỜI.
Nguyên Tác: Hòa Thượng Thích Thiền Tâm.
Người Đọc: Huy Hồ.
Nhà Xuất Bản: Trung Tâm Diệu Pháp Âm.