KINH TỤNG - NIỆM PHẬT - NHẠC NIỆM PHẬT


MƯỜI CÔNG ĐỨC NIỆM PHẬT:

01. Thường được chư Phật ngày đêm hộ niệm, Đức A-Di-Đà phóng quang nhiếp thọ.
02. Thường được các vị Đại Bồ Tát như Đức Quán Thế Âm thủ hộ.
03. Ngày đêm thường được chư Thiên cùng Đại lực Thần tướng ẩn hình ủng hộ.
04. Tất cả Dạ-xoa, ác quỉ, rắn độc, thuốc độc đều không thể làm hại.
05. Không bị những tai nạn: nước, lửa, đao, tên, gông, xiềng, lao ngục, giặc cướp, oan gia, cùng các thứ chết dữ.
06. Những tội đã làm thảy đều tiêu diệt, những kẻ chết oan vì mình đều được giải thoát, không còn kết oán rằng buộc.
07. Ban đêm nằm ngủ thường thấy điềm lành, hoặc thấy sắc thân thắng diệu của Phật A-Di-Đà.
08. Tâm thường vui vẻ, sắc thường tươi nhuận, khí lực đầy đủ, việc làm có kết quả tốt đẹp lợi ích.
09. Mọi người trông thấy đều vui mừng, cung kính hoặc lễ bái cũng như kính Phật.
10. Khi mạng chung tâm không sợ hãi, chánh niệm hiện ra, được Tây phương Tam-Thánh tiếp dẫn sanh về Tịnh-Độ hưởng sự an vui không cùng!.

MƯỜI CÔNG ĐỨC LẠY PHẬT:

01.- Được sắc thân tốt đẹp.
02.- Nói ra điều chi ai cũng tin dùng.
03.- Không sợ sệt giữa đông người.
04.- Được chư Phật giúp đỡ.
05.- Đầy đủ oai nghi lớn lao.
06.- Mọi người đều nương theo mình.
07.- Chư Thiên cung kính.
08.- Đủ phước đức lớn.
09.- Lúc lâm chung được vãng sanh.
10.- Mau chứng quả Niết Bàn.

Trở Lại Đầu Trang