KINH TỤNG - THẦN CHÚ - SÁM PHÁP - NIỆM PHẬT


KINH TỤNG
- Thần Chú.

- Sám Pháp.
- Niệm Phật.

THUYẾT GIẢNG - HÀNH HƯƠNG - PHÓNG SANH - PHÁT CHẨN


HÒA THƯỢNG THÍCH THIỆN HUỆ
- Thuyết Giảng.

- Hành Hương.
- Phóng Sanh.
- Phát Chẩn.

THUYẾT GIẢNG


HÒA THƯỢNG THÍCH NHẤT CHÂN
- Thuyết Giảng.
TIN TRONG THÁNG


HÀNG TUẦN:
Khóa Lễ Đai chúng: Lúc 10:30 phút trưa mỗi Chủ Nhật.
Khóa Lễ Trì Kinh: Mỗi tối Thứ Tư từ 19:30-20:30.

HÀNG THÁNG:
Khóa lễ Sám Hối: Tối 14 và 30 mỗi tháng âm lich, bắt đầu từ 19:30-20:30.
Huân tu Tinh Độ: Mỗi tháng 2 lần vào ngày Chủ Nhật, bắt đầu từ 09:00-17:00.

Chương trình có thể tùy nghi thay đổi, xin quý vị vui lòng liên lạc về Chùa để biết thêm chi tiết . 

Hiếu Giang Ni Tự
Địa chỉ:  3310 Leitrim Rd
Gloucester, Ontario
K1T 3Z4
Điện Thoại:  (613) 822-8535


Trân trọng kính mời Quý Phật tử và Quý Đồng Hương về Chùa tham dự .


NGÀY VÍA ĐỨC PHẬT VÀ ĐỨC BỒ TÁT


TÍNH THEO NGÀY ÂM LỊCH


Tháng Giêng:

Ngày 01 - Ngày Đức Phật Di Lặc đản sanh, theo Bắc tông.
Ngày 15 - Theo Nam tông, đây là ngày Pháp Bảo, kỷ niệm Đức Phật nói Kinh Giải Thoát Giáo và là ngày Đức Phật tuyên bố sẽ viên tịch

Xem Chi Tiết

TỔ SƯ TỊNH ĐỘ


LIÊN TÔNG CHƯ TỔ
Việt Dịch: Hòa Thượng Thích Thiền Tâm

01. Liên Tông Sơ Tổ - Huệ Viễn Đại Sư
02. Liên Tông Nhị Tổ - Thiện Đạo Đại Sư
03. Liên Tông Tam Tổ - Thừa Viễn Đại Sư
04. Liên Tông Tứ Tổ - Pháp Chiếu Đại Sư
05. Liên Tông Ngũ Tổ - Thiếu Khang Đại Sư
06. Liên Tông Lục Tổ - Diên Thọ Đại Sư
07. Liên Tông Thất Tổ - Tỉnh Thường Đại Sư
08. Liên Tông Bát Tổ - Liên Trì Đại Sư
09. Liên Tông Cửu Tổ - Trí Húc Đại Sư
10. Liên Tông Thập Tổ - Hành Sách Đại Sư
11. Liên Tông Thập Nhất Tổ - Thật Hiền Đại Sư
12. Liên Tông Thập Nhị Tổ - Triệt Ngộ Đại Sư
13. Liên Tông Thập Tam Tổ - Ấn Quang Đại Sư

Xem Chi Tiết

SÁCH NÓI - CƠ BẢN


GÓP NHẶT LỜI PHẬT TỔ
Tác Giả: Hòa Thượng Thích Duy Lực.
Người Đọc: Chiếu Thành, Thy Mai, Huy Hồ.
Nhà Xuất Bản: Trung Tâm Diệu Pháp Âm.


THẬP BÁT LA HÁN


SỰ TÍCH THẬP BÁT LA HÁN
Lời Nói Đầu

01. La Hán Ba Tiêu
02. La Hán Bố Đại
03. La Hán Cử Bát
04. La Hán Hàng Long
05. La Hán Khai Tâm
06. La Hán Kháng Môn
07. La Hán Khánh Hỷ
08. La Hán Khoái Nhĩ
09. La Hán Kỵ Tượng
10. La Hán Phục Hổ
11. La Hán Quá Giang
12. La Hán Thác Tháp
13. La Hán Thám Thủ
14. La Hán Tiếu Sư
15. La Hán Tĩnh Tọa
16. La Hán Tọa Lộc
17. La Hán Trầm Tư
18. La Hán Trường Mi

Xem Chi Tiết

TỊNH SÁCH


HÒA THƯỢNG THÍCH THIỆN HUỆHÒA THƯỢNG THÍCH NHẤT CHÂN


CÁCH THỨC ĂN CHAY


CÁCH THỨC ĂN CHAY

Tính theo ngày Âm lịch

Ăn chay là hạnh từ bi của người Phật tử để tránh điều tội ác làm việc nhân từ . Hãy bố thí cúng dường tu nhơn tích đức và giữ gìn giới luật . Ấy là dọn sẵn con đường đễ về cõi Tây Phương Tịnh Độ . Ăn chay đễ tránh các tật bệnh nguy hiểm, giảm bớt sân si, thân tâm an lạc .

Ngày ăn chay không nên dùng sinh mạng các thú vật, thịt cá, tôm cua (con và trứng), cùng ngũ vị tân: "hành, hẹ, tỏi, nén, kiệu".

Xem Chi Tiết

SÁCH NÓI - TRUYỆN


CUỘC ĐỜI VÀ ĐẠO NGHIỆP CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - GIAI ĐOẠN Ở TRUNG QUỐC
Tác Giả: Vạn Phật Thánh Thành.
Người Đọc: Hùng Thanh, Ngọc Mỹ, Thy Mai, Huy Hồ.
Nhà Xuất Bản: Trung Tâm Diệu Pháp Âm.


CUỘC ĐỜI VÀ ĐẠO NGHIỆP CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA - GIAI ĐOẠN Ở HỒNG KÔNG
Tác Giả: Vạn Phật Thánh Thành.
Người Đọc: Kiều Hạnh.
Nhà Xuất Bản: Trung Tâm Diệu Pháp Âm.


ĐỊA NGỤC


ĐỊA NGỤC BIẾN TƯỚNG ĐỒ.
Giang Dật Tử
Dịch thuật Việt ngữ: Tỳ kheo Thích Minh Nhẫn.


Giang Dật Tử Tiên Sinh Hoạt.
Nền văn hóa Trung Hoa rộng lớn tinh vi sâu sắc liên miên kéo dài cho đến nay đã có 5 ngàn năm lịch sử, mà sự sáng tạo nghệ thuật của Trung Hoa đã biểu hiện tượng trưng cho một thứ tinh thần của nền văn hóa đặc sắc. Mấy ngàn năm nay chẳng những Tổ Tổ tương truyền sự phát huy ấy thì càng thấm thía cùng tột. Nói đến nghệ thuật tranh vẽ thư pháp đồ gốm hý kịch văn học v.v… Hầu như mỗi đời đều có người truyền thừa sáng chói phồn thịnh: phản ảnh lẫn nhau, nền văn hóa Trung Hoa trở thành riêng biệt phong cách độc đáo đặc thù, mà bức tranh Địa Ngục Biến Tướng Đồ này đúng đã dung hợp với sự kết tinh của nghệ thuật và văn hóa. Tác giả dùng hết nghị lực, tuổi tác của ông đã gần cổ hy, trải qua thời gian một năm mới hoàn thành tác phẩm to lớn này, có thể nói là trước chưa từng có. Toàn bức tranh này hiếm có nhất là bề dài 50 thước, chỉ riêng về nhân vật thì có hơn ngàn người. Ngoài ra còn có hoa cỏ chim muông thú vật sơn thủy v.v…

Xem Chi Tiết

TRUYỆN TRANH ĐỨC PHẬT

28 TẤM HÌNH.

29 TẤM HÌNH.

30 TẤM HÌNH.

30 TẤM HÌNH.

35 TẤM HÌNH.

108 TẤM HÌNH.

KINH A DI ĐÀ

KINH TỤNG.

KINH DƯỢC SƯ

KINH TỤNG.

KINH LĂNG NGHIÊM

KINH TỤNG.

KINH VÔ LƯỢNG THỌ

KINH TỤNG.

KINH VU LAN

KINH TỤNG.

KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA

01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

09.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

CHÚ ĐẠI BI - 05 BIẾN

THẦN CHÚ.

CHÚ ĐẠI BI - 07 BIẾN

THẦN CHÚ.

CHÚ ĐẠI BI - 21 BIẾN

THẦN CHÚ.

CHÚ DƯỢC SƯ

THẦN CHÚ.

TỨ TỰ NIỆM PHẬT

NIỆM PHẬT.

LỤC TỰ NIỆM PHẬT

NIỆM PHẬT.

NIỆM ĐỨC PHẬT DƯỢC SƯ

NIỆM PHẬT.

NGHI THỨC

Nghi Thức phóng Sanh.